Algemene voorwaarden

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen en bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Deventer.

Artikel 1
1.1 De algemene verkoopvoorwaarden van Slimline Buildings zijn van toepassing op alle offertes van Slimline Buildings en op alle met Slimline Buildings gesloten transacties. Indien er (mede) sprake is van levering van diensten zijn deze algemene verkoopvoorwaarden, daar waar gesproken wordt over goederen, voor zover relevant op overeenkomstige wijze op de dienstverlening van toepassing.
1.2 Wijzigingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn nimmer rechtsgeldig, tenzij deze schriftelijk zijn vastgelegd en namens Slimline Buildings voor accoord zijn getekend.
1.3 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden inkoopvoorwaarden van de koper slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de algemene verkoopvoorwaarden van Slimline Buildings. In geval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene verkoopvoorwaarden van Slimline Buildings.
1.4 Een ieder die bij Slimline Buildings goederen bestelt zal gelden als koper, ook indien op verzoek van de koper de factuur van de betreffende levering op naam van een ander wordt gesteld en/of aan deze ander wordt gestuurd en/of de factuur door deze ander wordt betaald. Daarnaast geldt een ieder jegens Slimline Buildings als koper aan wie levering heeft plaatsgevonden.

Artikel 2
2.1 De offertes van Slimline Buildings zijn vrijblijvend en kunnen door Slimline Buildings worden herroepen, ook indien de offertes een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2 De door Slimline Buildings uitgebrachte offertes zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, exclusief BTW.

Artikel 3
3.1 Aan orders door vertegenwoordigers van Slimline Buildings of per telefoon of andere communicatiemiddelen opgenomen is Slimline Buildings, behoudens het in artikel 3.4 vermelde, gebonden, tenzij Slimline Buildings binnen 8 dagen nadat de order is opgenomen bericht deze niet te accepteren.
3.2 Voor de juiste ontvangst van ordergegevens staat Slimline Buildings niet in.
3.3 Alle opgaven van Slimline Buildings betreffende haar voorraad geschieden onder voorbehoud van de juistheid van de administratieve gegevens van Slimline Buildings.
3.4 Elke overeenkomst wordt door Slimline Buildings aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de koper naar het oordeel van Slimline Buildings voldoende blijkt te zijn.

Artikel 4
4. Tenzij anders is overeengekomen moet de specificatie of afroep van afroeporders geschieden binnen 8 dagen na koopbevestiging door Slimline Buildings.

Artikel 5
5.1 Geleverde artikelen mogen op ondergeschikte punten van de verstrekte afbeeldingen afwijken; voor druk- en schrijffouten is Slimline Buildings niet aansprakelijk.
5.2 Opgaven omtrent bereikbaar resultaat zijn alleen bindend, indien uitdrukkelijk verkocht is op proef van goede werking.
5.3 Maten en gewichten worden bij benadering en zonder verplichting van Slimline Buildings opgegeven.
5.4 Indien door Slimline Buildings bepaalde verpakkingseenheden zijn voorgeschreven, worden hiervan afwijkende bestellingen door Slimline Buildings aangepast tot volle verpakkingseenheden. Retourzendingen volgens artikel 9 in andere hoeveelheden dan deze verpakkingseenheden worden niet geaccepteerd.
5.5 Verpakking wordt tegen de daarvoor in aanmerking komende kostprijs berekend. Voor geleverde emballage wordt statiegeld in rekening gebracht.

Artikel 6
6.1 Door Slimline Buildings al dan niet in offertes of bevestigingen opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn nimmer fataal. Levertijden gelden slechts bij benadering en kunnen door Slimline Buildings niet worden gegarandeerd. In beginsel geldt de factuurdatum als datum van levering.
6.2 Bij overschrijding van de in het vorige lid bedoelde levertijden dan wel indien niet, althans niet geheel, is geleverd op de afgesproken afleverdatum, dient de koper Slimline Buildings schriftelijk in gebreke te stellen binnen een redelijke termijn en Slimline Buildings alsnog een redelijke termijn voor nakoming te geven, met inachtneming van het gestelde in de artikelen 11 tot en met 14. Indien Slimline Buildings niet tijdig in gebreke wordt gesteld, wordt geacht te zijn geleverd op de afgesproken afleverdatum, behoudens tegenbewijs.

Artikel 7
7.1 Bij levering rechtstreeks van de fabriek naar koper geldt als plaats van levering de fabriek; eventuele keur moet aan de fabriek plaatsvinden op kopers kosten; zijn de goederen eenmaal afgezonden, dan worden zij (in afwijking van het onder 9 bepaalde) gerekend definitief te zijn geaccepteerd.
7.2 Orders betreffende afzonderlijk voor een koper door Slimline Buildings bestelde goederen kunnen niet worden geannuleerd en van deze goederen kunnen geen retourzendingen worden geaccepteerd.
7.3 Bij reclames over te weinig gezonden goederen geldt als enige maatstaf het weegbriefje of de controletelling aan de fabriek. Deze gegevens zijn tevens de basis voor de verrekening der gecontracteerde hoeveelheid, waarbij verschillen evenredig verdeeld worden over de verschillende posten waaruit zendingen eventueel bestaan.

Artikel 8
8.1 Goederen reizen voor rekening van de koper en voor diens risico. Ook bij franco verkoop of wanneer het goed op naam van Slimline Buildings reist, draagt de koper het risico. Indien Slimline Buildings tegenover de vervoerder afstand heeft moeten doen van bepaalde rechten, brengt dit geen wijziging in het bovenstaande.
8.2 Zendingen boven € 300,= nettowaarde worden binnen Nederland franco geleverd voor zover de plaats van bestemming over de verharde weg bereikbaar is en aflading naast en ten tijde van de aanwezigheid in de normale route van het door Slimline Buildings gekozen vervoermiddel mogelijk is.
8.3 De keuze van het vervoermiddel is aan Slimline Buildings.
8.4 Slimline Buildings is gerechtigd gereedstaande materialen, die door oorzaken buiten de wil van Slimline Buildings niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan en betaling te verlangen. Indien bij maat, gewicht of getal is verkocht, vangt het risico van de koper aan met de meting, weging of telling door Slimline Buildings.

Artikel 9
9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 wordt de koper geacht alle door Slimline Buildings geleverde colli in goede orde te hebben ontvangen, indien de betreffende vrachtbrief voor accoord is getekend door of namens de koper of indien zijn reclame ter zake niet binnen 48 uur na afleverdatum door Slimline Buildings is ontvangen.
9.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd, indien zijn reclame niet binnen 8 dagen na factuurdatum door Slimline Buildings is ontvangen.
9.3 Terugzending mag slechts geschieden na goedkeuring door Slimline Buildings en voor rekening en risico van de koper en indien de in dit artikel genoemde termijn niet is overschreden.
9.4 Tevens behoudt Slimline Buildings zich het recht voor om retourkosten in rekening te brengen ten bedrage van minimaal 10% van de artikelprijs, alsmede de vrachtkosten. Retourzendingen kunnen slechts worden geaccepteerd indien de alsdan door Slimline Buildings vastgestelde bijzondere bepalingen omtrent retourgoed worden nageleefd en indien van de afdeling verkoop van Slimline Buildings tevoren schriftelijk toestemming voor de retourzending is verkregen.

Artikel 10
10. Voor het zenden van deskundigen berekent Slimline Buildings reis- en verblijfkosten en loon, ook over de tijd aan heen- en terugreis besteed.

Artikel 11
11.1 Slimline Buildings is in geval van ontijdige en/of onvolledige levering vanwege een voor haar risico komende gebeurtenis uitsluitend gehouden tegenover de koper alsnog zorg te dragen voor levering.
11.2 In geval van teniet gaan of onbruikbaar worden van door Slimline Buildings geleverde goederen vanwege een voor haar risico komende gebeurtenis, is Slimline Buildings uitsluitend gehouden de koper de koopprijs te restitueren onverminderd eventueel geldende garantiebepalingen.
11.3 Slimline Buildings is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade dan wel indirecte schade, welke het gevolg is van niet of niet tijdig presteren dan wel niet deugdelijk presteren. Garantie is alleen van toepassing voor zover deze in garantiebewijzen dan wel in afzonderlijke garantieovereenkomsten is vastgelegd en voor zover aan de in de daarin genoemde voorwaarden is voldaan.

Artikel 12
12.1 Ingeval Slimline Buildings met een koper is overeengekomen dat bij de door Slimline Buildings geleverde goederen ten behoeve van de koper etiketten worden geleverd voorzien van naam, codes en/of prijzen, is Slimline Buildings nimmer aansprakelijk voor eventuele door Slimline Buildings bij deze activiteit gemaakte fouten, hoe ook genaamd.
12.2 Indien eventuele fouten binnen 14 dagen na levering door de koper ten genoegen van Slimline Buildings zijn aangetoond, zal Slimline Buildings zonder bijkomende kosten zorgdragen voor het opnieuw leveren van etiketten met de juiste gegevens, voor zover koper niet zelf (mede)verantwoordelijk was voor de gemaakte fouten.

Artikel 13
13.1 Klachten en reclames over de door Slimline Buildings geleverde gestaalstraalde, gemeniede of op andere wijze behandelde c.q. bewerkte materialen dienen binnen dezelfde termijn als genoemd in artikel 9 schriftelijk door Slimline Buildings te zijn ontvangen.
13.2 Reclames ingediend na het verstrijken van deze termijn worden door Slimline Buildings niet in behandeling genomen. Voor schade, welke uit dezen hoofde mocht ontstaan, is Slimline Buildings in geen geval aansprakelijk.

Artikel 14
14.1 Als overmacht voor Slimline Buildings zal in ieder geval worden beschouwd: oorlog, terroristische aanslag, gehele of gedeeltelijke mobilisatie van het Nederlandse leger, blokkade en de gevolgen daarvan, staking zowel in het bedrijf van Slimline Buildings als in andere, uitsluiting of stoornis in het bedrijf van Slimline Buildings of in dat van de leverancier door Slimline Buildings met de order belast, onverschillig van welke omvang deze stoornis is of van welke oorzaak zij een gevolg is, onvoldoende beschikbaar zijn van rollend materiaal of andere belemmeringen in het vervoer, koersveranderingen in vreemde valuta indien de uit die veranderingen voortvloeiende prijswijzigingen, naar het oordeel van Slimline Buildings, uitvoering van de order verhinderen en in het algemeen alle overheidsmaatregelen, die tot gevolg hebben dat levering redelijkerwijs niet van Slimline Buildings kan worden verlangd, zoals onder meer contingenteringsmaatregelen, uitvoerverboden en devaluatie van de euro.
14.2 In geval van overmacht heeft Slimline Buildings het recht te harer keuze de overeenkomst te annuleren dan wel de uitvoering daarvan op te schorten totdat de omstandigheid, welke de overmacht oplevert, heeft opgehouden te bestaan. De koper heeft in deze gevallen geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 15
15.1 De eigendom van de door Slimline Buildings aan de koper afgeleverde zaken gaat pas op de koper over, als deze alles heeft voldaan, hetgeen Slimline Buildings uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten met de koper en in dat kader verrichte leveringen, diensten en/of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
15.2 Slimline Buildings raakt haar (voorbehouden) eigendom niet kwijt, indien en/of doordat de koper van Slimline Buildings ontvangen goederen verwerkt of bewerkt. De koper gaat bedoelde goederen in dat geval -automatischhouden voor Slimline Buildings.
15.3 Wanneer Slimline Buildings niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid de eigendom toch verliest, zal de koper op het eerste verzoek van Slimline Buildings alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende goederen ten behoeve van Slimline Buildings.
15.4 De koper is, niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid, bevoegd goederen die hij van Slimline Buildings heeft ontvangen te verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Slimline Buildings is steeds gerechtigd en derhalve niet verplicht van de koper te verlangen dat deze pas verkoopt en (af)levert nadat ten behoeve van Slimline Buildings een bezitloos pandrecht op de betreffende goederen is gevestigd. Zodra Slimline Buildings dit verlangen aan de koper kenbaar maakt, vervalt automatisch de bevoegdheid als bedoeld in de eerste zin van dit artikellid.
15.5 Indien de koper tegenover Slimline Buildings nalatig is met de juiste en/of tijdige nakoming van één of meer van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomsten als bedoeld in het eerste lid, komt de in het vorige lid bedoelde bevoegdheid van de koper zonder dat ingebrekestelling is vereist automatisch te vervallen. Deze bevoegdheid herleeft - met terugwerkende kracht - indien de koper zijn achterstallige verplichting alsnog is nagekomen.
15.6 De koper is nimmer bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.
15.7 Tevens zal de koper aan eventuele beslagleggers en derden die rechten pretenderen op deze goederen melding maken van het eigendomsrecht van Slimline Buildings.

Artikel 16
16.1 Alle door Slimline Buildings gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte of de onderhandelingen bekende prijsbepalende factoren, zoals van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten, invoerrechten en soortgelijke heffingen, uitvoerrechten, vrachttarieven, verzekeringspremies, heffingen, belastingen en andere overheidslasten.
16.2 Alle verkopen worden uitgevoerd tegen de prijs die voor het betreffende goed geldt op de dag van de aflevering. Indien in één of meer van de in het vorige lid genoemde factoren een wijziging optreedt voordat de aflevering heeft plaatsgevonden, is Slimline Buildings gerechtigd de prijzen aan te passen zonder dit apart vooraf te hoeven melden.
16.3 De prijzen van goederen, die door Slimline Buildings in het buitenland worden betrokken, zijn berekend op basis van de op het ogenblik van de koop geldende verhouding tussen de koers van de euro en de desbetreffende buitenlandse munteenheid. Bij wijziging van deze verhouding is Slimline Buildings gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, de offerte te herroepen dan wel de overeenkomst te ontbinden.
16.4 Slechts orders met een nettowaarde boven € 50,= worden gefactureerd met inachtneming van de met de koper afgesproken (extra) kortingen en/of netto prijzen.
16.5 Slechts orderregels met een nettowaarde boven € 5,= worden uitgevoerd met inachtneming van de met de koper afgesproken (extra) kortingen en/of netto prijzen.

Artikel 17
17.1 Het factuurbedrag wordt verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag met een minimum van € 1,50. Deze toeslag is niet verschuldigd indien de koper binnen de in lid 2 gestelde termijn heeft betaald en de koper geen andere reeds vervallen facturen onbetaald heeft gelaten.
17.2 Betaling dient door Slimline Buildings te zijn ontvangen binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien binnen deze termijn geen betaling heeft plaatsgevonden is de koper onmiddellijk in verzuim en daardoor vervalt elk recht op garantie. Vanaf dat moment is de koper, afgezien van de in lid 1 genoemde kredietbeperkingstoeslag, een rente verschuldigd over iedere maand of gedeelte daarvan dat de koper met betaling in gebreke blijft. Deze rente bedraagt voor de eerste maand de wettelijke rente en voor elke volgende maand een 1/2% hoger dan de vorige maand, met dien verstande dat de rente tenminste 12% per jaar zal bedragen.
17.3 Afwijkende betalingstermijnen gelden alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Slimline Buildings zijn overeengekomen. Bij overschrijding van de alsdan overeengekomen termijn geldt het gestelde in lid 2 van dit artikel.
17.4 De koper is nimmer gerechtigd bij betaling een betalingskorting op het factuurbedrag in mindering te brengen indien door de koper niet alle bedragen, door hem verschuldigd op grond van andere door Slimline Buildings verstuurde en inmiddels vervallen facturen, tijdig zijn voldaan. Reclames geven geen recht op uitstel van of korting op betalingen.
17.5 Indien op krediet is verkocht, behoudt Slimline Buildings zich toch het recht voor alvorens tot enige levering over te gaan, betaling dan wel persoonlijke of zakelijke zekerheidsstelling, een en ander naar genoegen van Slimline Buildings, te vorderen. Indien de koper hier niet aan voldoet, is Slimline Buildings niet tot levering gehouden.
17.6 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Slimline Buildings is overeengekomen, is Slimline Buildings bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komende zaken in gedeelten te leveren. Indien Slimline Buildings de koper voor de deelleveringen afzonderlijk factureert, is de koper verplicht de afzonderlijke facturen te betalen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
17.7 Door het niet naleven door de koper van enige bepaling uit deze voorwaarden of uit bijzondere met de koper gesloten overeenkomsten, of door niet tijdige betaling van een factuur of van een termijn, derhalve door enkel tijdsverloop, wordt het hele bedrag dat de koper uit welken hoofde dan ook verschuldigd is, opeisbaar of niet, van rechtswege ineens opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
17.8 Bij iedere tekortkoming zijdens de koper is Slimline Buildings gerechtigd en zonder ingebrekestelling alle bestaande verplichtingen jegens de koper met onmiddellijke ingang op te schorten, totdat de koper aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan, tenzij Slimline Buildings te kennen geeft gebruik te maken van het recht tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 18
18.1 Slimline Buildings behoudt zich het recht voor de overeenkomst met de koper onmiddellijk zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden in geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, van handelen van de koper in strijd met enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of met enige andere contractuele verplichting, van staking van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de zaken van de koper, of indien de koper ten tijde van de levering naar het oordeel van Slimline Buildings onvoldoende kredietwaardigheid bezit.
18.2 De ontbinding van de overeenkomst als hiervoor bedoeld, laat onverlet het recht van Slimline Buildings op het vorderen van schadevergoeding en op het terugvorderen van goederen die eigendom van Slimline Buildings zijn.
18.3 De koper is gehouden zowel alle buitengerechtelijke kosten (met een minimum van 15% van de uitstaande hoofdsom) als alle gerechtelijke kosten te voldoen indien de koper in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en/of behoorlijk na te komen.

Artikel 19
19. Worden (door wie ook) door Slimline Buildings geleverde goederen uitgevoerd, die volgens bij de koopovereenkomst aanvaard beding niet mochten worden uitgevoerd, dan is de koper verplicht de daaruit ontstane schade aan Slimline Buildings te vergoeden, welke gelijk c.q. gelijk te stellen is aan de boete, die Slimline Buildings aan haar leverancier c.q. eiser zou moeten betalen.

Artikel 20
20. Slimline Buildings is bevoegd met betrekking tot goederen waarover geschil bestaat de maatregelen te nemen die zij nodig acht om kosten, bederf of waardevermindering te voorkomen, zonder dat daardoor haar rechten worden verkort.

Artikel 21
21.1 Op alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze algemene verkoopvoorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag), in werking getreden op 1 januari 1988, is niet van toepassing op de verkoopovereenkomsten.
21.2 De in het vorige lid bedoelde geschillen zullen worden berecht door de rechtbank te Zutphen, behoudens geschillen die tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank behoren.

Algemene Voorwaarden (PDF)

VERKOOPVOORWAARDEN (PDF)

Algemene Voorwaarden BFBN (PDF)